Споразумение и правила

Моля, прочетете внимателно това споразумение и правила, преди да използвате сайта. Трябва да спазвате условията на споразумението и правилата, като посетите mytops.techinfus.com/bg/. Ако не сте съгласни с условията на споразумението и правилата, не можете да използвате този ресурс и моля, напуснете сайта.

1. Термини и определения

1.1 Потребителят е юридически способно лице, което се е присъединило към условията на Потребителското споразумение. лице, което действа от свое име и в свои интереси или представлява юридическо лице.
Администрация / Собственик - интернет сайт, хостван в домейна https://mytops.techinfus.com/bg/.
Споразумение - това потребителско споразумение, включително изменено, допълнено.
1.2 Използването на сайта https://mytops.techinfus.com/bg/ се урежда от настоящото потребителско споразумение. Използването на сайта се подразбира във всички форми и по всякакъв начин, в рамките на декларираната функционалност. Използвайте средства:

 • упълномощаване на https://mytops.techinfus.com/bg/ или регистрация;
 • запознаване с материалите на Сайта (разглеждане);
 • показване, публикуване на сайта на материали от всякакво естество и съдържание, включително, но не само, изображения, текстови материали, видео, аудио файлове, хипертекстови връзки, информация и друга информация.

Потребителят на мрежата, използващ Сайта във всяка от горните форми, потвърждава, че:

 • напълно се запозна с настоящото споразумение, преди да използва сайта;
 • отбеляза и се задължава да спазва, изпълнява всички клаузи на споразумението без ограничения. В случай на отказ за изпълнение на клаузите на Споразумението или ако е невъзможно да се сключи споразумение въз основа на Споразумението, Потребителят е длъжен незабавно да спре всяко използване на Сайта;
 • текстът на настоящото споразумение може да бъде редактиран от собственика на сайта. Потребителите не се уведомяват за изменения в текста на споразумението.

Настоящото потребителско споразумение, включително актуализирани издания с изменения, влиза в сила от момента на публикуването му на сайта.

2. Предмет на споразумението

2.1 По начина и при условията, предвидени в Споразумението, Собственикът предоставя на Потребителя възможността да използва Сайта, а Потребителят се задължава, ако е необходимо, да използва Сайта в съответствие с условията на Споразумението.
2.2 Въз основа на споразумението, Потребителят има възможност да използва Сайта, по-специално чрез публикуване на информация за строителството, ремонта, живота на страната и свързани теми в Сайта, публикуване на съобщения, преглед на съобщения, файлове, качени от други потребители.

3. Права и задължения на Собственика

3.1 Собственикът предоставя на Потребителя възможността да публикува самостоятелно информация за Потребителя, както и да публикува съобщения и коментари, публикува материали, използвайки възможностите на Сайта, при условие че Потребителят спазва условията на Споразумението.
3.2 Собственикът няма възможност да контролира съответствието на информацията, публикувана от Потребителя или други Потребители в Сайта, със законодателството.
3.3 Собственикът има право по свое усмотрение да изтрие всяка информация, въведена или публикувана от Потребителя на Сайта, ако такава информация не съответства на Условията за използване на Сайта, действащото законодателство или други изисквания на Собственика.
3.4 Собственикът има право да изпраща информация за потребителя и рекламни съобщения на имейл адреса, посочен от потребителя при регистрация в сайта. Потребителят се съгласява да получава такива съобщения.
3.5 Собственикът има право да поставя реклами на Сайта. В същото време Собственикът не носи отговорност за точността на рекламата и качеството на рекламираните стоки и / или услуги.
3.6 Собственикът има право, по начина, предвиден в клаузата на споразумението, да променя условията на споразумението.
3.7 Собственикът има право да извършва превантивна работа на Сайта с временно спиране на работата на Сайта, ако е възможно през нощта и доколкото е възможно, намалявайки времето за неработоспособност на Сайта.
3.8 Собственикът има право да прехвърли всички или част от своите правомощия и права за наблюдение на спазването на Условията за ползване на сайта и Споразумението на други лица (Други потребители) въз основа на решения, взети от Собственика.
3.9 Собственикът има право, но не и задължение, да изисква от Потребителя информация и документи, потвърждаващи, че Потребителят има права върху резултатите от интелектуалната дейност и друга информация, публикувана от Потребителя на Сайта.

4. Права и задължения на Потребителя

4.1 Потребителят се задължава да се запознае с текущата версия на споразумението всеки път, когато посещава сайта, преди да използва сайта.
4.2 Потребителят се задължава да спазва условията на Споразумението, както и Условията за ползване на Сайта, в сила към момента, в който Потребителят използва Сайта.
4.3 Потребителят се задължава да използва Сайта в съответствие със закона. По-специално, Потребителят няма право на:

4.3.1 Публикувайте или разпространявайте неправилна, вредна, нецензурна, незаконна, клеветническа, богохулна, клеветническа, неподходяща информация или материали за етнически или етнически конфликт.
4.3.2 Публикувайте информация, която противоречи на закона, рекламира или провокира незаконни дейности, нарушава правата на други Потребители или трети страни върху обекти на интелектуална собственост, агитационни материали, разпространение на нежелана поща, верижни съобщения (съобщения, изискващи предаването им на един или повече потребители), финансови схеми пирамиди или призиви за участие в тях, всякаква друга натрапчива информация, описване или популяризиране на престъпна дейност, публикуване на инструкции или насоки за извършване на престъпни и други незаконни действия.
4.3.3 Публикувайте всяка лична информация на други потребители или трети страни без тяхното лично съгласие.
4.3.4 Публикува, предава и разпространява съобщения, които могат да имат криминален характер или да причинят вреда на Собственика, Други потребители, Посетители и / или трети страни, нарушавайки тяхната чест и достойнство, бизнес репутация.
4.3.5 Да заблуди Потребителите и / или трети страни относно тяхната самоличност.
4.3.6 Поставяйте на Сайта материали и информация, които имат рекламен характер, освен ако изрично не е предвидено друго в отделно споразумение между страните.

4.4 Потребителят се задължава да поддържа поверителността на идентификационните данни, както и потребителското име и паролата за имейл адреса, посочен от потребителя при регистрация в сайта, като самостоятелно определя начина на тяхното съхранение и няма право да прехвърля идентификационните данни, както и потребителското име и паролата на посочения имейл адрес От Потребителя при регистрация в Сайта на трети страни.

4.5 Потребителят се задължава да използва личните данни, публикувани на Сайта, в съответствие с изискванията на Федерален закон № 152-FZ от 27 юли 2006 г. "За личните данни" във версията, действаща към момента на обработка или друго използване на лични данни от Ползвателя, а именно:

4.5.1 Личните данни могат да се използват само за осигуряване на функционирането на Сайта;
4.5.2 На Потребителя е забранено да прехвърля информация за Други Потребители, получена чрез Сайта, на трети страни;
4.5.3 Ако Потребителят запазва копия на Профилите на хартиен или електронен носител, Потребителят поема всички задължения на оператора по смисъла на Федерален закон № 152-FZ от 27 юли 2006 г. "За личните данни";
4.5.4 В случай на увреждане на други потребители поради неспазване от страна на потребителя на изискванията на Федерален закон № 152-FZ от 27 юли 2006 г. "За личните данни", отговорността за това е изцяло на потребителя.

4.6 Потребителят има право да изтрие информацията, публикувана от Потребителя на Сайта, единствено въз основа на съгласието на Собственика. Ако съответното съгласие не бъде получено, Потребителят няма право да предявява претенции към Собственика.

5. Отговорност на страните

5.1 Собственикът не носи никаква отговорност за постигането или непостигането на резултата от Потребителя, който Потребителят очаква да постигне, използвайки Сайта.
5.2 Собственикът не носи отговорност за неизправности, грешки и неуспехи в работата на софтуера и / или хардуера, които осигуряват функционирането на Сайта, възникнали по причини извън контрола на Собственика, както и свързаните с това загуби на Потребителя.
5.3 Собственикът не носи отговорност за временната липса на достъп от страна на потребителя до сайта и / или която и да е част от сайта, както и свързаните с това загуби на потребителя и / или трета страна.
5.4 Собственикът не носи отговорност за непреки / непреки загуби и / или пропуснати печалби на Потребителя и / или трети страни, загуба на информация в резултат на използване или невъзможност за използване на Сайта.
5.5 Собственикът не носи отговорност за загубите на Потребителя, причинени в резултат на незаконни действия на трети страни, включително тези, свързани с незаконен достъп до Личния акаунт на Потребителя. Собственикът не носи отговорност за загуби, причинени на Потребителя в резултат на разкриването на пълномощията на трети страни, които са възникнали не по вина на Собственика.
5.6 Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, извършени в Сайта, използвайки пълномощията на Потребителя.
5.7 Собственикът не предоставя никакви гаранции за работата на Сайта. Потребителят се съгласява да използва Сайта във формата, в която е представен, без никакви гаранции от Собственика.
5.8 Собственикът не носи отговорност за загуби, причинени на Потребителя в резултат на съобщението от Другия Потребител на неточна информация, както и причинени от действията и / или бездействието на Другия Потребител. Собственикът не гарантира, че информацията, съдържаща се в профилите на други потребители, както и в съобщенията, публикувани от тях, е вярна и пълна.
5.9 Собственикът, освен ако това не е изрично предвидено в споразумението между страните, не е продавач на стоки или услуги.
5.10 Освен ако в Споразумението не е предвидено друго, в случай на нарушение от страна на Потребителя на условията на Споразумението, Собственикът има право едностранно да откаже да изпълни Споразумението, да изтрие потребителския профил и личния акаунт. Ако такова нарушение е причинило щети на трети страни, отговорността за тях е изцяло на Потребителя.
5.11 Размерът на загубите, които могат да бъдат възстановени от Собственика на Потребителя, във всеки случай е ограничен в съответствие с разпоредбите на Част 1 на Член 15 от Гражданския кодекс до 1000 (хиляда) рубли.

6. Лични данни

6.1 Чрез регистрация в Сайта и въвеждане на лични данни в регистрационната форма, Потребителят прави въведените лични данни публично достъпни и всеки Друг потребител и / или Посетител може свободно да се запознае с тях. Потребителят се съгласява, че обработката на лични данни, въведени от него по време на регистрацията в Сайта, както и лични данни, публикувани от Потребителя на Сайта след регистрация, се извършва въз основа на член 6, параграф 1, алинея 10 от Федерален закон № 152-FZ от 27 юли 2006 г. от годината „За лични данни“ (изменена на 25.07.2011 г.).
6.2 При обработката на личните данни на Потребителя, Собственикът се задължава да предприеме всички мерки, предвидени от действащото законодателство, за да ги защити от неоторизиран достъп.Политиката за обработка на личните данни на Администратора и Регламентът за осигуряване на сигурността на личните данни на Администратора са публично достъпни в съответствие с изискванията на част 2 на член 18.1 от Федерален закон № 152-FZ от 27 юли 2006 г. "За личните данни" (изменен на 25 юли 2011 г.).
6.3 В същото време е възможно в резултат на определени обстоятелства личните данни на Потребителя да станат достъпни за други лица. Потребителят се съгласява, че няма да предяви иск срещу Собственика в това отношение, като се има предвид, че Потребителят прави личните си данни публично достъпни.
6.4 По силата на Споразумението, чрез посочване на личните си данни в Сайта, Потребителят безусловно се съгласява:

 • с предоставяне на лични данни на неограничен брой лица, използващи Сайта;
 • с обработката на лични данни от Собственика;
 • с разпространението на лични данни с помощта на Сайта;
 • с други действия на Собственика във връзка с личните данни на Потребителя във връзка с работата на Сайта.

6.5 Чрез публикуване на личните си данни в Сайта, Потребителят потвърждава, че го прави доброволно, както и че доброволно ги предоставя на Собственика за обработка. Потребителят може да оттегли съгласието си за обработка на лични данни, като изтрие Профила чрез Личния акаунт. В същото време Потребителят разбира и се съгласява, че личните данни на Потребителя могат да бъдат запазени при индексиране на страниците на Сайта от търсачките.
6.6 Собственикът обработва само тези лични данни на Потребителя, които са публикувани от него на Сайта. Личните данни на Потребителя се обработват с помощта на софтуера, хардуера и техническите средства на Сайта.
6.7 Личните данни на Потребителя се обработват от Собственика по време на публикуването им в Сайта. Ако личните данни, публикувани на Сайта или в Профила на потребителя, бъдат изтрити, Собственикът спира да ги обработва. Собственикът обаче има право да запази резервно копие на горните данни на потребителя, докато собственикът не бъде ликвидиран.

7. Интелектуална собственост

7.1 Изключителни и лични неимуществени права върху Сайта принадлежат на Собственика или други лица, които са сключили споразумение със Собственика, даващо му правото да публикува резултатите от интелектуалната дейност на тези лица на Сайта или като част от него, и са защитени в съответствие с приложимото законодателство.
7.2 Действия и / или пропуски на Потребителя, които водят до нарушаване на правата на Собственика или насочени към нарушаване правата на Собственика върху Сайта или неговите компоненти, водят до наказателна, гражданска и административна отговорност в съответствие със закона.
7.3 За да осигури целостта на информацията, публикувана на Сайта, Потребителят с настоящото, по начина, предвиден в член 1235 от Гражданския кодекс, предоставя на Собственика прост неизключителен лиценз за резултатите от интелектуална дейност, публикувани или публикувани преди това от Потребителя на Сайта. Правата за използване на резултатите от интелектуалната дейност се предоставят от Потребителя на Собственика в момента на публикуване на съответните резултати от интелектуална дейност в Сайта. Публикувайки резултатите от интелектуалната дейност на Сайта, Потребителят се съгласява, че възнаграждението за предоставяне на правото за използване на резултатите от интелектуалната дейност не се заплаща от Собственика. Собственикът има право да използва съответните резултати от интелектуална дейност по какъвто и да е начин през целия период на валидност за съответните резултати, без да ограничава територията. В същото време Собственикът не е задължен да изпраща на потребителя доклади за използването на съответните резултати от интелектуална дейност.
7.4 Потребителят носи пълна отговорност във връзка с използването на правата върху резултатите от интелектуалната дейност и средствата за индивидуализация, притежавани от трети страни, съдържащи се в материалите, публикувани от Потребителя на Сайта, както и в материалите, предавани от Потребителя чрез Сайта, съхранявани на Сайта в Личния акаунт на Потребителя или материали, които - иначе става достъпно чрез или чрез Сайта поради действията и / или бездействието на Потребителя. Собственикът няма техническата възможност да контролира съответствието на посочените в тази клауза материали с изискванията на действащото законодателство, включително Собственикът няма възможност да проследява наличието или липсата на нарушение от посочените материали на нечии права и интереси.
7.5 Потребителят се задължава да урежда всички възможни искове на притежателите на авторските права или други трети страни към Собственика, свързани с материалите, посочени в клаузата на Споразумението, за своя сметка и за своя сметка.
7.6 В случай, че Собственикът предяви искове, искове, искове от трети страни относно незаконното използване на интелектуална собственост от Потребителя на Сайта, Потребителят се задължава да възстанови на Собственика всички загуби, понесени от последния в резултат на такова нарушение или предявяване на такива искове.

8. Процедура за разрешаване на спорове и уреждане на искове

8.1 Всички спорове, разногласия и искове, които могат да възникнат във връзка с изпълнението, прекратяването или обезсилването на споразумението, страните ще се стремят да разрешат чрез преговори. Страната, която има претенции и / или разногласия, изпраща съобщение до другата страна, посочвайки възникналите претенции и / или разногласия.
8.2 Съобщението, посочено в клаузата на Споразумението, се изпраща от Потребителя по имейл на адреса , и също изпратено до Собственика в писмена форма, като го изпратите с препоръчана поща с обратна разписка. Съобщението трябва да съдържа същността на изискването, доказателства в подкрепа на изискването, както и информация за Потребителя.
8.3 В случай на спорове или разногласия, свързани с изпълнението на настоящото споразумение, Потребителят и Собственикът ще положат всички усилия да ги разрешат чрез преговори между тях. В случай че споровете не бъдат разрешени чрез преговори, споровете подлежат на разрешаване по реда, предписан от приложимото законодателство.
8.4 За да разреши технически проблеми при определяне на вината на Потребителя в резултат на незаконните му действия при използване на Интернет и в частност на Сайта, както и да разгледа съобщенията на Потребителя, Собственикът има право да ангажира компетентни организации като експерти.

9. Промени в условията на споразумението

9.1 Споразумението може да бъде прекратено по всяко време по инициатива на всяка от страните. За целта Собственикът публикува известие за прекратяване на Споразумението на Сайта и / или изпраща на Потребителя съответно известие, от момента на такова публикуване / изпращане на такова известие, Споразумението се счита за прекратено. Потребителят може да прекрати Споразумението, като изтрие своя Профил от Сайта.
9.2 Страните се съгласяват, че Споразумението може да бъде изменено от Собственика едностранно чрез публикуване на актуализирания текст на Споразумението в Интернет на адрес https://mytops.techinfus.com/bg/polzovatelskoe-soglashenie/. Потребителят потвърждава съгласието си за промените в условията на Споразумението, като използва Сайта.
9.3 Потребител, който не е съгласен с условията на споразумението и / или с промяна в условията на споразумението, трябва незабавно да прекрати споразумението по начина, предвиден в клаузата на споразумението.

10. Други условия

10.1 от Споразумението, както и при водене на кореспонденция по тези въпроси, е позволено да се използват аналози на ръкописния подпис на страните.Страните потвърждават, че всички уведомления, съобщения, споразумения и документи в рамките на изпълнението от страните на задълженията, произтичащи от споразумението, подписани с аналози на собственоръчния подпис на страните, имат юридическа сила и са задължителни за страните.

10.2 Потребителят потвърждава, че аналозите на ръкописния му подпис са:

10.2.1 Удостоверения. По този начин всички действия, извършени с използване на пълномощията, се разпознават като извършени от потребителя, а всички документи, изпратени с помощта на пълномощията, се разпознават като подписани от потребителя;
10.2.2 потребителско име и парола за имейл адреса, посочен от Потребителя при регистрация в Сайта. По този начин всички писма, изпратени до Собственика от посочения имейл адрес, се считат за изпратени от Потребителя и също се считат за подписани от Потребителя.

10.3 Страните се договориха да използват факсимилно възпроизвеждане на подписите на страните при изготвянето на необходимите документи и искове съгласно споразумението. С настоящото страните потвърждават, че документите и исковете, подписани чрез факсимилно възпроизвеждане на подписа, са правно обвързващи и обвързващи за разглеждане и приемане от страните.
10.4 С изключение на изрично предвиденото в споразумението и действащото законодателство, всички уведомления, съобщения и документи в рамките на изпълнението от страните на задължения, произтичащи от споразумението, трябва да бъдат изпратени и считани за получени от страните, ако са изпратени по електронна поща от упълномощения адрес на едната страна до упълномощения адрес на другата страна ... Упълномощените адреси са:

 • за собственика: .
 • за Потребителя: имейл адресът, посочен от Потребителя при регистрация в Сайта.

10.5 Страните признават всяка информация, свързана със сключването на споразумението, включително всички приложения и допълнения към него, като поверителна информация и се задължават стриктно да поддържат поверителния характер на такава информация, без да я разкриват на трети страни без предварителното писмено съгласие на другата страна, освен когато това е необходимо за целите Споразумения или за разкриване пред съответните държавни органи в случаите, определени от закона.
10.6 Споразумението и всички правоотношения, произтичащи от него, се уреждат от закона.

Компютри

Спорт

красота